İSG POLİTİKAMIZ

PAKÇİM AİLESİ OLARAK;  

 • Pakçim,  işletme sınırları dâhilindeki tüm İnsan Kaynaklarını, güvenli çalışma alanları ve iş güvenliği kültürü yaratarak, iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, çevre de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.   
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket eder.   
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılar.  
 • Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına alır, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlar ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koyar.  
 • Taşıma, temizleme ve buna benzer süreçlerin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirir.  
 • Tüm çalışanların; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser ve çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirir.  
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitir  
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin eder.  
 • Çalışan, alt taşeron, tedarikçi, misafir ayrımı yapmaksızın tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini korur.  
 • Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi çevresel kaza veya iş kazası veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirir.  
 • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt eder.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri  

 • Sürdürülebilirlik için, Sağlık ve Güvenlik eğitimi her 1 yılda bir tekrarlanır. (12 saat / çalışan ) ve güvenlik kültürünü gelişimine katkı sağlar.  
 • Temizleme, yükleme, paketleme ,makine bakım ,silo temizlik alanlarında çalışan personeller için öncelikle iş güvenliği ve ardından makine ve proses bazlı iş başı eğitimleri verilmektedir. Bu uygulama; iş istasyonları ve ekipmanların proses simülasyonlarıyla çalışma alanı tehlikelerinin çalışanlara gösterilerek eğitimini amaçlamaktadır. Böylece çalışanlar, potansiyel üretim tehlikeleri ve bunların karşı önlemlerini öğrenirler.  
 • Ayrıca her çalışma vardiyası başında kontrol edilmesi gerekli iş güvenliği konularının altı çizilir. Bu alanlarda, kişisel koruyucu donanım ekipman (KKD ) önemini vurgulayan bazı simülasyonlar da vardır. KKD ‘ler kullanılmadığında ve iş güvenliği kurallarına uyulmadığında neler olabileceği çalışanlara uygulamalı olarak gösterilmektedir.  
 • Özel olarak hazırlanmış güvensiz iş istasyonlarında; çalışanlar beyin fırtınası ile uygunsuzlukları ve riskleri saptamaya çalışırlar. Ardından saptanan uygunsuzluk ve risklere karşı önlem belirleyebilmek için kendi aralarında tartışırlar. Böyle tehlike saptama becerileri de bu uygulama ile geliştirilir. 

 Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluğu  

Şirket organizasyonun da  işveren başta olmak üzere vardiya amirleri, tüm operasyonlar için çevre, sağlık ve güvenlik konularında sorumludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu; merkezi bir İş Sağlığı & Güvenliği Birimi (yarı zamanlı 1 İ.G. uzmanı + yarı zamanlı 1 İşyeri Hekimi) ve merkez birime destek veren ve hizmet fonksiyonlarında bulunan 2 çalışan temsilcilerinden oluşur.